Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Lentokoulu Pirkanmaa oy
Varikontie 30, 33960 Pirkkala

p. 0400 979 029

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Lentokoulu Pirkanmaa Oy / Erkki Järvinen
Oravanmarjatie 4. 37550 Lempäälä

+358400979029
erkki@airspark.fi

Tietosuojavastaava

Lentokoulu Pirkanmaa Oy / Erkki Järvinen
Oravanmarjatie 4. 37550 Lempäälä

+358400979029
erkki@airspark.fi

2. Rekisteröidyt

Lentokoulu Pirkanmaa Oy:n palveluita ja tuotteita ostavat asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

  • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
  • opetus, opetuksen järjestäminen
  • asiakassuhteen hoitaminen

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Perustiedot: nimi, valokuva, henkilötunnus, yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelinnro) ja mahdollisesti lähiomainen ja tämän yhteystiedot

Arvioinnit: merkinnät opettajien tekemistä arvioinneista

Suoritetut kurssit: todistusten kaksoiskappaleet, ilmailuviranomaisen myöntämien lupakirjojen ja kelpoisuustodistusten kopiot

Poissaolot: poissaololupahakemukset, merkinnät poissaoloista sekä korvaavista opintosuorituksista ja mahdolliset lääkärintodistukset

Muut tiedot: oppilassitoumus ja kulkuluvat

Asiakastiedot: tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

erkki@airspark.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
  • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
  • Koulutustoiminnassa kirjatut tiedot
  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ilmailuviranomaiselle annetaan kirjallisesti tarvittavat tiedot ilmailulupakirjaa tai siihen liittyvää kelpuutusta haettaessa.

Onnettomuustutkintakeskukselle annetaan tarvittaessa pyydetyt tiedot.

Opiskelijan omalla suostumuksella häntä koskevat julkiset arviointitiedot voidaan antaa pyydettäessä.

8. Käsittelyn kesto

  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietoja käsittelee Lentokoulu Pirkanmaa Oy:ssä Lentokoulun Pirkanmaan työntekijät, opetus -ja hallintohenkilöstö.

Tarvittaessa tiedot ovat tilitoimiston käytettävissä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Digitaalisten oppimissisältöjen käyttöoikeuksien ja suoritusten seurannan takia nimi- ja sähköpostitieto toimitetaan palveluntarjoajalle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.